Statut Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych 

I. Nazwa, siedziba i teren działania 

Paragraf 1.

1. Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz.104) z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 14 poz.86 z 1990 roku).

2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Skierniewice.

Paragraf 2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Używa pieczęci okrągłej oraz podłużnej z napisem „Stowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych”. Stowarzyszenie może posiadać swój znak graficzny, stosowany jako odznaka Stowarzyszenia, umieszczona na pieczęciach.

Paragraf 3.

1. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne, pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, zajmujące się produkcją, obrotem cebul kwiatowych i kwiatów lub działalnością naukową z tym związaną.

2. Osoba prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może być członkiem innego stowarzyszenia krajowego jak i zagranicznego, o podobnych zainteresowaniach i charakterze.

II. Cele Stowarzyszenia. 

Paragraf 4.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji ozdobnych roślin cebulowych o najwyższej jakości, we współdziałaniu z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi oraz reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów władzy państwowej i samorządowej.

Paragraf 5.
Swe cele Stowarzyszenie będzie realizować w szczególności przez:

1. Wymianę doświadczeń, między innymi drogą sympozjów i biuletynów wewnętrznych,

2. Promocję produkcji ozdobnych roślin cebulowych o najwyższej jakości,

3. Zbieranie informacji na temat krajowego i zagranicznego rynku ozdobnych roślin cebulowych.

III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. 

Paragraf 6.

O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd jeżeli w jego ocenie kandydat spełnia następujące warunki:

– zajmuje się produkcją, obrotem cebulami kwiatowymi bądź kwiatami ozdobnych roślin cebulowych lub działalnością naukową z tym związaną,

– jakość jego produkcji i etyka zawodowa nie budzi zastrzeżeń.

Paragraf 7.

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:

– brać udział w walnych zebraniach członków,

– wybierać i być wybieranym do władz związku,

– korzystać z pomocy związku w zakresie jego działalności.

2. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest:

– przestrzegać statutu Stowarzyszenia,

– płacić składki członkowskie,

– brać udział w pracach Stowarzyszenia,

– przestrzegać etyki zawodowej.

3. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa za pośrednictwem swego przedstawiciela. Członek wspierający posiada uprawnienia i jest zobowiązany do wykonywania wszystkich obowiązków tak, jak członek zwyczajny, z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

Paragraf 8.
1. Ustanie członkostwa następuje w drodze:

– wystąpienia,

– wykreślenia,

– wykluczenia.

2. Wystąpienie może nastąpić w każdym czasie na wniosek członka.

3. Wykreślenie następuje w przypadku nie płacenia składek w okresie dłuższym niż rok.

4. Wykluczenie może nastąpić, gdy członek Stowarzyszenia popełni przestępstwo ustalone prawomocnym wyrokiem sądu, działa umyślnie na szkodę Stowarzyszenia, rażąco zaniedbuje obowiązki członkowskie lub nie przestrzega etyki zawodowej.

5. Wykreślenia i wykluczenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia, od decyzji którego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 1 miesiąca.

IV. Władze Stowarzyszenia. 

Paragraf 9.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

– Walne Zgromadzenie Członków,

– Zarząd,

– Komisja Rewizyjna,

– Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. W przypadku zmniejszenia się składu władz Zarząd uprawniony jest do uzupełnienia 30% ich składu, dokonując wyboru spomiędzy członków rezerwowych, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

3. Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru. Ordynację wyborczą uchwala Walne Zgromadzenie Członków.

Paragraf 10.
1. Władze Stowarzyszenia obowiązane są przestrzegać prawa, postanowień statutu, w swej działalności kierować się zasadami demokracji, kolegialności i jawności działania, jak również samorządności.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków, z wyjątkiem przypadków szczególnych określonych niniejszym statutem. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zarządu.

Paragraf 11.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na rok z tym, że raz na 2 lata Walne Zgromadzenie ma charakter sprawozdawczo-wyborczy.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków na piśmie co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

Paragraf 12.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej 20% ogółu członków.

2. Wniosek zawierający żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków powinien być pisemnie umotywowany.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje sprawy wyłącznie te, z powodu których zostało zwołane. Powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 6 tygodni od złożenia wniosku na piśmie.

Paragraf 13.

1. Walne Zgromadzenie Członków wybiera każdorazowo przewodniczącego i sekretarza oraz uchwala regulamin obrad.

2. Walne Zgromadzenie Członków jest władne podejmować uchwały jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków w pierwszym terminie, a bez względu na ilość uczestników w drugim terminie. Drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków jest zwoływany tego samego dnia, po upływie 30 min., o czym powiadamia się członków w zawiadomieniu o Zebraniu Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyboru władz, które przeprowadza się w wyniku głosowania tajnego na podstawie odrębnego regulaminu wyborczego.

Paragraf 14.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

– uchwalanie zmian w statucie i w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia,

– ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz,

– określenie ogólnych zasad gospodarki finansowej i wysokości składek,

– rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

– udzielanie Zarządowi absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

– wybór Prezesa, Vice prezesa i Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

– określenie liczby rzeczywistych i rezerwowych Członków Zarządu,

– podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

– rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz uchwał Zarządu.

2. W głosowaniu za udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału Członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

Paragraf 15.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa, Vice Prezesa, Skarbnika oraz członków, których liczbę określi Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

3. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia stosuje się zasady określone w Paragrafie 10 ust. 2 niniejszego statutu.

4. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia:

– realizuje zadania statutu i uchwały Walnego Zgromadzenia,

– realizuje merytoryczny program Stowarzyszenia,

– reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu,

– dysponuje funduszami Stowarzyszenia i zarządza jego majątkiem,

– zwołuje i organizuje Walne Zgromadzenie Członków,

– uchwala regulamin pracy Biura Stowarzyszenia, określa jego etaty oraz wynagrodzenia pracowników,

– załatwia wszelkie inne sprawy nie należące do pozostałych władz Stowarzyszenia.

5. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, Zarząd może ustanowić jednego lub więcej pełnomocników.

Paragraf 16.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Członkowie, ze swojego grona wybierają przewodniczącego, nie później niż 14 dni po wyborach.

– Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej 2 razy w roku.

– Członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach

Zarządu z głosem doradczym.

2. Zadania Komisji Rewizyjnej:

– kontrola co najmniej raz w roku działalności statutowej oraz finansowej Stowarzyszenia,

– przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków co najmniej raz w roku oceny działalności Zarządu i przedstawienie wniosków, w tym, wniosku o absolutorium dla Zarządu,

– wnioskowanie pod adresem Zarządu zwoływania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków.

Paragraf 17.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego, spośród swego grona wybierają przewodniczącego i zastępcę, nie później niż 14 dni po wyborach.

3. Tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

4. Sąd Koleżeński może wymierzać kary:

– upomnienie,

– nagana,

– zawieszenie w prawach członka na okres do 2 lat,

– wykluczenie z szeregów członków Stowarzyszenia.

Paragraf 18.

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie jednego miesiąca od doręczenia orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem.

V. Majątek Stowarzyszenia i Fundusze 

Paragraf 19.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być dzielony pomiędzy członków.
Paragraf 20.

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości i ruchomości oraz fundusze pochodzące ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i zapisów.

2. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji jego statutowych celów.

3. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni członkowie Zarządu, przy czym wymagane jest działanie dwóch osób, w tym prezesa lub vice prezesa Stowarzyszenia.

VI. Postanowienia końcowe 

Paragraf 21.

1. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków wyznacza likwidatora i określa sposób przeprowadzenia likwidacji majątku Stowarzyszenia.

2. Uchwały dotyczące zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności co najmniej 75% głosów przy obecności połowy ogółu członków.

3. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa się cel społeczny, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.


Wszelkie prawa zastrzeżone